Privacyverklaring Duikteam Merou Arnhem

Dit is de privacyverklaring van Duikteam Merou, gevestigd te Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40119512, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@merou.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Introductieduik of kennismaking met vereniging
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortejaar
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Algemene gezondheid
Contact en afweging of introductie verantwoord is Tot het moment van de introductieduik. Indien u geen interesse heeft in lidmaatschap worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd
 • Bestuur
 • Instructeur die u begeleidt
 • Toezichthouder van de vereniging op avond van introductieduik
Het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • IBAN
 • Eerdere brevetten
Uitvoering van de overeenkomst Vanaf het moment dat u lid wordt tot het moment van beëindiging van uw lidmaatschap.
 • Bestuur
 • Nederlandse Onderwatersport Bond
Financiële administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • IBAN
 • Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Vanaf het moment dat u lid wordt tot 7 jaar na beëindiging.
 • Penningmeester
 • Kascommissie

Bij speciale regeling
 • Bestuur
Ledenlijst en leden functies in het afgeschermde deel van de website.

Openbare website (alleen voornaam en foto/filmmateriaal)
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Foto- / filmmateriaal
Toestemming Vanaf het moment dat u lid wordt, zolang als de toestemming niet is ingetrokken.
 • Leden
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men lid is.
 • Websitebeheer
 • Bestuur
 • Commissies
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
 • Cookies
 • IP-gegevens
Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt.
 • Websitebeheer
 • Analytics tools
Na beëindiging lidmaatschap:
 • Voor benadering bij bijv. een reünie
 • Voor de correcte werking van ledenfuncties zoals duiklogboek en forum
 • De openbare website (alleen voornaam en foto-/filmmateriaal)
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Foto- / filmmateriaal
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.
 • Bestuur
 • Leden

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen:

Verantwoordelijke: Bestuur Duikteam Merou, voorzitter: Dave Boschma
E-mail: info@merou.nl
Telefoonnummer: 06-270 35 567

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.